Elterntiere vom B-Wurf

RUFNAME: SHIRA

 

NAME: VIOLET SHIRA OF WHITE ETERNITY

 

VATER: ARCTIC AVALANCHE BLACK'N'WHITE ETERNITY

 

MUTTER: PUNK LADY OF WHITE ETERNITY

NAME:  Stich Srebro Polnocy

 

VATER: Norjoko de Ciukci

 

MUTTER: CH. Merci Srebro Polnocy

Ultraschallbild vom 15.06.2016